Related stories:

    ברית המועצות לשעבר... ניצולי שואה מבוגרים המתגוררים בבריה"מ לשעבר הם מהנ...
    “הבן של שאול” זכה ... גזה רוהריג מככב ב"הבן של שאול" כאיש זונדרקומנדו ה...