Related stories:

    המתווה העתידי של ועידת התביעות... בתום הישיבה השנתית של דירקטוריון ועידת התביעות הצב...
    ביוזמת ועידת התביעות, הדלקת נר... ניצולי שואה ובני משפחותיהם התארחו היום בטקסים חגיג...