Related stories:

    קרן ילדי השואה נפתחה קרן לניצולים ששרדו את השואה כילדים ני...
    אישור זהות מגישי בקשות לפיצויי... אישור טופס בקשה ומסמכים מצורפים טופס הבקשה והמסמכ...