הכנסות עתידיות

נושאים לגבי הכנסות עתידיות

נכון ל- 30 לספטמבר 2016 , ועידת התביעות הגישה 124,336 בקשות בנושאי נדל"ן ועסקים, כמו גם תביעות לנכסים קטנים יותר. התביעות הקטנות יותר מטופלות בנפרד.

מבחינת תביעות הנדל"ן והעסקיות, רשויות השבת הרכוש הגרמניות קיבלו החלטה ב-112,547  תביעות, כאשר מתוכן 16,340  אושרו לוועידת התביעות (פחות מ-14%).

סוכנויות השבת הרכוש הגרמניות טיפלו בתביעות לנכסים הגדולים והיקרים ביותר בהתחלה. כלומר, הנכסים שיושבו ויימכרו בעתיד יפיקו רווחים נמוכים יותר מאלה שכבר הושבו. ההכנסה עד היום כוללת תביעות ייחודיות, כגון אלה הקשורות למשפחת ורטהיים.

יתרה מזאת, חלק גדול מהטיפול של רשויות גרמניה בתביעות נדל"ן בוצע כבר, וכעת מתנהל הטיפול בנכסים עסקיים. השבת נכס עסקי מובילה בדרך כלל לתשלום פיצוי נמוך בהרבה מערך תביעות הנדל"ן.

להלן הגורמים הרלוונטיים להערכת ההכנסות העתידיות מהן ניתן יהיה להקצות כספים:

  • שיעור ההצלחה של המקרים בהם התקבלו החלטות עד כה היה כ- 15%.
  • מתוך תביעות הנדל"ן והתביעות העסקיות בגינן ועידת התביעות קיבלה כספים בתמורה לנכס, כ-40% היו תביעות עסקיות. יחד עם זאת, מתוך המקרים הפתוחים בקטגוריה זו, 67% הן תביעות לנכסים עסקיים. אלה הן תביעות שבדרך כלל מובילות לתשלומי פיצויים נמוכים.
  • הכנסה נוספת ממכירת נכסים שהושבו ותשלומי פיצויים תהיה כפופה לתביעות לקרן הרצון הטוב. עד כה, כשליש מההכנסות של הארגון היורש שולמו או הונחו בצד לצורך תשלומים לפונים לקרן הרצון הטוב, כגון, יורשיהם של הבעלים המקוריים של הרכוש.

נכון ל-31 בדצמבר 2015, השווי המוערך של רכוש שלא נמכר, כפי שהופיע בדוח המבוקר, לאחר שהובאו בחשבון כל ההתחייבויות, הינו כ-2.1 מיליון דולר.

להלן המספרים בקטגוריות התביעות העיקריות*, נכון ל-30 בספטמבר 2016:

סה"כ תביעות החלטות שהתקבלו החלטות חיוביות
נדל"ן 56,606 52,762 8,699 (17%)
עסקים 67,730 59,785 7,641 (13%)
סה"כ 124,336 112,547 16,340 (15%)

להלן המספרים בתביעות הפתוחות בקטגוריות התביעות העיקריות, נכון ל-31 בדצמבר 2015:

תביעות פתוחות
נדל"ן 3,844 (33%)
עסקים 7,945 (67%)
סה"כ 11,789

לא כלולים סוגי תביעות קטנים יותר לנכסים מזומנים, ניידים או משכנתאות.
ההכנסה ברוטו של הארגון היורש מאז 1995 ועד ה-31 בדצמבר 2007 היא כ-1.862 מיליארד אירו. עד היום שולמו או הוקצו לתשלום ליורשים ולפונים לקרן הרצון הטוב 749 מיליון אירו, או 40% מהכנסות הארגון היורש.

רשויות ההשבה הגרמניות טיפלו בתביעות הקשורות בנכסים הגדולים והיקרים ביותר בהתחלה. כלומר, הנכסים שיושבו ויימכרו בעתיד יניבו פחות רווחים מהרכוש שהושב כבר.

חלק גדול מהטיפול הגרמני בתביעות הנדל"ן בוצע כבר, והטיפול בנכסים עסקיים נמצא בעיצומו. השבת נכס עסקי מובילה בדרך כלל לתשלום נמוך בהרבה משווי הנכס שנתבע.

הגורמים הרלוונטיים להערכת ההכנסה העתידית הזמינה להקצאה הינם:

שיעור ההצלחה של המקרים שהתקבלה בגינם החלטה עד היום הינו 14%

מתוך מקרי הנדל"ן והתביעות העסקיות שבהם ועידת התביעות קיבלה כספים בגין רכוש, כ-38% היו תביעות עסקיות. יחד עם זאת, מתוך התביעות התלויות בקטגוריות אלה, 85% הן תביעות על רכוש עסקי. אלה הן תביעות שבדרך כלל מובילות לתשלום פיצוי נמוך

הכנסה נוספת ממכירת רכוש שהושב, ותשלום הפיצויים יהיו כפופים לתביעות קרן הרצון הטוב. עד היום, כ-40% מהכנסות הארגון היורש שולמו או הוקצו לצורך תשלום למגישי הבקשות לקרן הרצון הטוב, כלומר, יורשי הבעלים המקוריים של הרכוש.

בהתחשב בכל הגורמים האמורים לעיל, הצפי הנוכחי להכנסות הארגון היורש ל-2008 ואילך, לאחר תשלום מקרן הרצון הטוב ליורשים, הינו של כ-250-400 מיליון דולר בשער החליפין הנוכחי. יש לציין שהיות שמעורבים בדבר משתנים רבים, הצפי הזה הינו הערכה גסה בלבד (בנוסף לגורמים הנ"ל, התחזיות יתבססו גם על שווקי הנדל"ן במקומות השונים בגרמניה, על שערי החליפין, וכו').

מעודכן ב-1 לדצמבר 2016
דילוג לתוכן