חוברות

חוברת מענקים

להורדת החוברת

 

כדי להדפיס את החוברת באותו פורמט של הדוגמה שנשלחה עם מכתב ההקצאה האחרון, השתמש במדפסת צבע ובהגדרות הבאות:

 • Pages to Print: All (הדפסת עמודים : הכל)
 • Page Size & Handling: Size (גודל העמוד וטיפול: גודל)
 • Size Options: Actual Size (הגדרות גודל הדפסה: גודל נוכחי)
 • √ the box for Print on both sides of paper and (לסמן וי על הריבוע – הדפס בשני צדדי העמוד)
 • choose the option: Flip on short edge (לבחור את הבחירה: התהפך על הקצה הקצר)
 • Orientation: Auto portrait/landscape (כיוון: אוטומטי לאורך / לרוחב)

 

  Related stories:

  דיווח טפסים תוכן זה מוגן בסיסמה. כדי להציג אותו אנא הזן את הסי...
  מענקים לסרטים הגשת פניה בתחום מחקר, חינוך ותיעוד בתחום השואה ...