home | topics

Topics: negotiations

נושאים פתוחים

למרות ההצלחות האחרונות בליברליזציה של אמות מידה מסוימות למצוקה, סעיף 2 ולכספי CEE, נותרו סוגיות פתוחות וועידת התביעות ממשיכה להילחם למען הכללת ניצולי שואה אשר: · היו בגדודי עבודות הכפייה במחנות ריכוז שלא הוכרו עד היום ככאלה, על ידי גרמניה; · היו נתונים לרדיפה במשך פרקי זמן פחותות מכפי שמצוין כיום; · היו מרותקים לגטאות […]


משא ומתן

נושאים נוכחיים בעקבות משא ומתן של ועידת התביעות עם ממשלת הונגריה ניצולי שואה יקבלו את כספי הסיוע בסך 5.6 מיליון דולר שהובטחו להם על ידי ממשלת הונגריה (23 ליולי 2013) ועידת התביעות הודיעה כי ממשלת הונגריה הסכימה סוף-סוף, לאחר משא ומתן ארוך, לספק מימון לשירותי רווחה עבור ניצולי שואה נזקקים ממוצא הונגרי, המתגוררים מחוץ להונגריה. […]