פיקוח ובקרה

ועידת התביעות – פיקוח ובקרה


ועידת התביעות היא ארגון אמריקני המורכב מארגונים יהודים בינלאומיים. הועידה נתונה לפיקוח נרחב של הרשויות בארה"ב ושל רשויות גרמניות ואוסטריות, בכל הקשור לקרנות המסופקות על ידי ממשלות אלו וכל הפרטים אודות המימון והפעילות שלה, מתפרסמים באופן פומבי באתר האינטרנט שלה.

לועידת התביעות מספר מנגנוני בקרה:

מדינת ניו יורק


ועידת התביעות היא גוף שהתאגד ב-1952 במדינת ניו יורק. ככזה, הוא כפוף לביקורת ופיקוח מצד משרדי פרקליט המדינה של מדינת ניו יורק.

משרד הביקורת הגרמני הפדרלי


ועידת התביעות אחראית על חלוקת כספים נכרים מקרנות גרמניות.
משרד המבקר הפדראלי של גרמניה (Bundesrechnungshof) מבצע ביקורות סדירות בתוכניות הפיצויים של ועידת התביעות הממומנות על ידי ממשלת גרמניה.
בנוסף לכך, תוכניות אלו נבדקות על ידי משרד האוצר הגרמני באופן שוטף לבחינת המקור למימון התוכניות.

ממשלת אוסטריה


ועידת התביעות כפופה גם לביקורת של ממשלת אוסטריה בנוגע לקרנות ממשלת אוסטריה.

ישראל


ועידת התביעות אינה מטפלת בכספים של ממשלת ישראל, ולכן איננה כפופה לפיקוח מצד גופים ישראלים. יחד עם זאת, ועידת התביעות מקצה מכספי הארגון היורש לעמותות בישראל, הנמצאות כולן תחת סמכות השיפוט של רשם העמותות הישראלי.
ועידת התביעות גם מקצה כספים למוסדות הנמצאים בפיקוח משרדי הממשלה. מוסדות אלה כפופים לפיקוח מבקר המדינה.

ביקורת


ועידת התביעות מבוקרת על ידי משרד רואי החשבון הבינלאומי, Ernst & Young העתק מלא של הדו"חות הכספיים המבוקרים של ועידת התביעות נמצא באתר הועידה ב – מידע הכספי (כולל רשימה של כל המענקים שנותנת הועידה).

המבקר הראשי של ועידת התביעות


דו"חות עבודה והמלצות מסוימות עוברות ביקורת של ועדת הביקורת, המורכבת ממנהיגים מתנדבים. במקרה של הונאה או התנהגות לא אתית של עובדי ועידת התביעות, המבקר הראשי יוציא דו"ח מיוחד בנושא ויפרסם אותו לציבור. המבקר הכללי של ועידת התביעות יפרסם דו"ח שנתי לגבי פעילותו מדי שנה. הדו"ח יפורסם לציבור במועד האסיפה הכללית השנתית של מועצת המנהלים המתקיימת ביולי.

תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2014
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2013
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2012
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2011
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2010
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2009
תקציר דוח מבקר הפנים לשנת 2008
דילוג לתוכן