חוברות

חוברת מענקים

להורדת החוברת

 

כדי להדפיס את החוברת באותו פורמט של הדוגמה שנשלחה עם מכתב ההקצאה האחרון, השתמש במדפסת צבע ובהגדרות הבאות:

  • Pages to Print: All (הדפסת עמודים : הכל)
  • Page Size & Handling: Size (גודל העמוד וטיפול: גודל)
  • Size Options: Actual Size (הגדרות גודל הדפסה: גודל נוכחי)
  • √ the box for Print on both sides of paper and (לסמן וי על הריבוע – הדפס בשני צדדי העמוד)
  • choose the option: Flip on short edge (לבחור את הבחירה: התהפך על הקצה הקצר)
  • Orientation: Auto portrait/landscape (כיוון: אוטומטי לאורך / לרוחב)

 
דילוג לתוכן