קרן הבקשות המאוחרת LAF

קרן הבקשות המאוחרות (LAF) של ועידת התביעות

שימו לב,תוכנית זו נסגרה!

קישורים רלוונטיים:

קרן הבקשות המאוחרות – כללים ונהלים

ועידת התביעות הקימה קרן בקשות מאוחרות ("LAF") ובה 50 מיליון אירו, במטרה לקבל בקשות מאנשים מסויימים, שיתוארו להלן, שהינם יורשיהם של בעלי רכוש/נכסים יהודיים לשעבר, הממוקמים במזרח גרמניה לשעבר, ואשר ועידת התביעות קיבלה בגינם תשלום, כארגון יורש, במסגרת חוק הרכוש הגרמני, 1990.

הקרן הוקמה תוך כדי חשיבה על הגורמים הבאים:

ועידת התביעות היא הבעלים המלאה של הרכוש/הנכסים ללא דורש קיבלה כתוצאה מכך שהגישה בקשות במסגרת חוק הרכוש; התאריך הסופי להגשת בקשות לקרן הרצון הטוב היה ב-31 במרץ 2004 – יותר מעשר שנים לאחר ייסוד קרן הרצון הטוב. מטרתה להעביר תשלומים ליורשים מסוימים, מתוך רצון טוב, ודירקטוריון ועידת התביעות החליט שוב ושוב שלא לפתוח שוב את קרן הרצון הטוב;

קרן הבקשות המאוחרות קיבלה בקשות מהיורשים הבאים של בעלי הרכוש לשעבר:

א.         יורשו המיידי של הנרדף, על פי צוואה;

ב.         ילדים, נכדים או נינים של הנרדף;

ג.          אחים ואחיות של הנרדף;

ד.         ילדי האחים והאחיות המופיעים בסעיף ג' לעיל;

ה.         בני ובנות זוג של האנשים המצויינים בסעיפים ב', ג' ו-ד' לעיל;

לחצו כאן לקבלת רשימת בעלים, נכסים ורכוש לשעבר

הקרן לבקשות מאוחרות (LAF) היתה פתוחה לתקופה של שנתיים, החל מה-1 בינואר 2013 ("תקופת הגשת הבקשות").לא ניתן להגיש בקשה לקרן המועמדים המאוחרת. בכפוף להוראות להלן, מגישי הבקשות יוכלו לקבל מהקרן תשלום כמחווה של רצון טוב, אם יוכיחו בצורה שתספק את ועידת התביעות, שהינם יורשים חוקיים. הפונים לא יוכלו לקבל מהקרן תשלום אם התקבל כבר תשלום בגין אותו חלק בנכס/רכוש, מקרן הרצון הטוב.

עם חלוף תקופת הגשת הבקשות, תקבע ועידת התביעות את האחוז שיקבל היורש הזכאי.
פירוט מלא של החלטת המועצה ביולי 2015 בנושא התשלומים נקבעו בכללים ונהלי של הקרן LAF .

הסכום שיקבל כל יורש יהיה תלוי בגורמים הבאים:

א.      האם הועבר תשלום כלשהו על ידי קרן הרצון הטוב או קרן הבקשות המאוחרות\ בגין הנכס/רכוש שעבורו הוגשה התביעה כעת; ו-

ב.      האם קיים יורש עם זכאות גבוהה יותר לרכוש, או לחלק הרכוש הנתבע; ו-

ג.       החלק ברכוש אליו זכאי היורש.

בשום מקרה לא יעלה הסכום שיקבל יורש אחד (או קבוצת יורשים, אם ישנם מספר יורשים לנכס אחד) על 80 אחוזים מהסכום נטו שתקבל ועידת התביעות בגין הנכס. "הסכום נטו" הוא הסכום לאחר מסים, משכנתאות, עלות הערכת שמאי, שכר טרחת עו"ד, ביטוח וחיובים אחרים הקשורים לנכס או לרכוש ואשר ינוכו מהסכום המקורי שיתקבל בגין הרכישה, תשלום הפיצויים או ההסדר לגבי הרכוש או הנכסים.

בנוסף לכך, בשום מקרה לא יקבל אף אחד מהיורשים יותר מאשר היה מקבל אילו היה מגיש תביעה בזמן, במסגרת חוק הרכוש הגרמני, 1990.

ועידת התביעות תפרסם רשימה של הנכסים/רכוש שהיא תקבל נכון ליום הפרסום, שתכלול את שמות הבעלים/עסקים לשעבר, ואת כתובותיהם. הרשימה תפורסם ב-1 בינואר 2013.

לחצו כאן לכללי הקרן המפורטים

התשלומים מהקרן תלויים בכך ש:

א.      בתי המשפט הגרמניים להשבת רכוש יקבלו החלטה סופית ובלתי ניתנת לערעור, שתאשר את זכאותה של ועידת התביעות לנכס או רכוש כלשהם (אין לוועידת התביעות שליטה על כך), ואם רלוונטי, ועידת התביעות תמכור את הרכוש, ו-

ב.      בכך שמגישי הבקשות יוכיחו את זכאותם כיורשים על ידי הצגת הוכחת ירושה שתהיה קבילה על ועידת התביעות בתוך שנה מיום הגשת הבקשה לוועידת התביעות, או שנה מהיום שבו הודיעה הוועידה למגיש הבקשה שהוא קיבל תשובה חיובית סופית מרשויות השבת הרכוש בגרמניה, המאוחר מבין השניים.

את כל התכתובת בנושא הקרן, יש להגיש ל:

Claims Conference Successor Organization

Postfach 90 05 43
60445 Frankfurt am Main
Deutschland

Fax: 49-69-97-07-08-11
claims-conference-laf@claimscon.org
דילוג לתוכן