תהליך השבת רכוש

מימוש הכנסות

צורות העבודה העיקריות של הארגון היורש הינן כדלקמן:

(א) מכירה

ההכנסות מהרכוש שהושב ממומשות באמצעות מכירת רכוש. המכירות מתבצעות בהתאם להנחיות שאושרו על ידי הדירקטוריון (כולל הדרישות להערכה עצמאית של כל הרכוש למכירה, על ידי שמאי מוסמך). עבור מכירת כל פריט רכוש נדרש אישור פרטני של ועדת הארגון היורש. באופן כללי, המכירות מתבצעות בצורה פומבית, ובחלק מהמקרים באמצעות מתווך.

(ב) פיצוי

סכום הפיצויים או כל מימוש אחר נקבע על ידי הרשויות הרלוונטיות בגרמניה, בהתאם לכללים ולחוקים במדינה.

פיקוח

ועדת הארגון היורש של ועידת התביעות מפקחת על פעילות הארגון היורש. בוועדה יושבים יוליוס ברמן, רומן קנט, ראובן מרחב, אלן פיינס, ויוסף ווילף.

מנהל הארגון היורש בגרמניה הוא רומן הלר.

 ביקורת

משרד רואי החשבון Ernst & Young בפרנקפורט מבצע את הביקורת על הארגון היורש בגרמניה מדי שנה. תוצאותיו מהוות חלק מהדוח השנתי הכללי של ועידת התביעות, הנמצא באתר האינטרנט של ועידת התביעות.

המבקר הראשי

המבקר הראשי של ועידת התביעות מבצע את הסקירה השוטפת והמפורטת של כל פעילות הארגון היורש בגרמניה.

בנוסף, כל אדם יכול לפנות למבקר הראשי בכל עניין ספציפי הקשור לפעילות הארגון היורש, והוא יחקור את הנושא. ניתן לכתוב אל המבקר הראשי בכתובת הבאה:

General Controller, Conference on Jewish Materials Claims Against Germany,

Claims Conference
PO Box 1215
New York, NY 10113
USA.
דילוג לתוכן